Wie een wonder wil zien hoeft alleen maar naar een kind te kijken! officieel groene kinderopvang

 

 

Ik vind privacy belangrijk

Gastouderopvang t vosje gevestigd aan de Andoorn 22, 8265 KL te Kampen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gastouderopvang t Vosje

Andoorn 22

8265 KL Kampen

038 3311026

0629868168

www.gastouderopvangtvosje.nl

info(at)gastouderopvangtvosje(dot)nl

H.A Vos-Dam is de Functionaris Gegevensbescherming van Gastouderopvang t Vosje

zij is te bereiken via bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gastouderopvang t Vosje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adres*
- Telefoonnummer
- E-mailadres*
- BSN nummer*
- Geboorte datum kind*
- Medische gegevens van kind*

* Deze gegevens zijn bekend wanneer kind definitief is ingeschreven bij Gastouderopvang t vosje en is ten behoeve van de dienste die gastouderopvang t Vosje levert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Gastouderopvang t Vosje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
- Data dat nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
- Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
- Het verspreiden van de nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gastouderopvang t Vosje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet kinderopvang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderopvang t Vosje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Gastouderopvang t Vosje maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door gastouderopvang t Vosje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(at)gastouderopvangtvosje(dot)nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gastouderopvang t Vosje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gastouderopvang t Vosje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

 Toestemmingsformulier gebruik van Foto’s

Geachte ouder(s) / verzorger(s) van;…………………………(naam kind)

Om mooie en waardevolle momenten tijdens de opvang vast te leggen maak ik regelmatig foto’s van uw kind(eren)

Deze foto’s wil ik graag gebruiken in mijn uitingen, uiteraard doe ik dit niet zonder uw toestemming.

Wilt u hieronder aankruisen waarvoor u toestemming verleent?

Ik geef wel/geen toestemming om foto’s te mogen maken van mijn kind met de telefoon.

Ik geef wel/geen toestemming dat mijn kind op de foto staat met andere kinderen

Ik geef wel/geen toestemming voor zowel intern als extern gebruik  *

Ik geef wel/geen toestemming voor intern gebruik en sociaal media *

Ik geef wel/geen toestemming voor intern gebruik ,en gebruik van de website behalve sociaal media. *

o    Ja, ik begrijp dat ik als ouder geen foto’s mag delen waar andere kinderen op staan zonder toestemming van deze ouder

 

o    Ja, ik geef toestemming voor alleen intern gebruik

 

o    Nee, ik geef geen toestemming mijn kind mag op geen enkele foto

 

o    Mijn kind mag alleen onherkenbaar op de foto

 

Bij intern gebruik moet u denken aan whatsapp, (naar desbetreffende ouders) en een knutselactiviteit.

Bij extern gebruik moet u denken aan sociaal media van gastouderopvang t vosje en mijn website www.gastouderopvangtvosje.nl

U heeft op elk gewenst moment de bevoegdheid om deze verklaring in te trekken. U kunt dit doen door mij een mail te sturen met het verzoek dit formulier nogmaals in te willen vullen.

Datum en plaats:

 

Handtekening ouders/verzorgers;